Apie

Čia galite rasti visą informaciją apie mūsų bažnyčią

Bažnyčios steigimo istorija

1983 m. pastorius Povilas Volkovas, gyvendamas Latvijoje ir tarnaudamas Jelgavos ETK Bažnyčioje, gavo iš Viešpaties paraginimą vykti į gimtąjį kraštą – Lietuvą skelbti Kristaus Evangeliją. Po metų jis su visa šeima pakluso Dievo apvaizdai ir 1984 m. rugpjūtį persikėlė gyventi į Panevėžio priemiestį Piniavą. Nuostabiu Dievo palaiminimu jis įsigijo nebaigtą įrengti namą. Įrengęs keletą kambarių, didžiausiąjį paskyrė krikščionių susirinkimams.

1985 m. sausio 20 d. įvyko pirmasis krikščionių susirinkimas. Iš pradžių susirinkimus lankydavo 5-6 žmonės, neskaitant pastoriaus šeimos. KGB agentai dažnai gąsdindavo susidorosią su tikinčiaisiais, o milicijos pareigūnai skirdavo administracines baudas. Kaimynai ir nauji žmonės, apsilankę susirinkimuose, vėliau būdavo verčiami išklausyti begėdiškus šmeižtus. Bet tai nesutrukdė Dievui. Po pusės metų, 1985 m. birželio 16 d., įvyko pirmasis vandens krikštas Lėvens upėje. Tada krikštą priėmė du krikščionys.

Persekiojimų bangai atslūgus, 1987 m. birželio 10 d. miesto Vykdomasis komitetas suteikė oficialų leidimą viešai rengti krikščioniškus susirinkimus.

Bendruomenė miesto valdžiai pateikė prašymą pareiškimą dėl prieškario metais pastatytos liuteronų bažnyčios grąžinimo tikintiesiems. Tuomet tame pastate veikė ūkinių prekių parduotuvė. 1990 m. vasario 15 d. pastatas buvo sugrąžintas tikintiesiems, ir tų pačių metų kovo 17-18 d. įvyko pirmasis viešai paskelbtas krikščionių susirinkimas.

1991 metais Bažnyčia įstojo į Evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungą.

Nors tuo metu krikščionių buvo nedaug, visus juos jungė bendras tikslas – tarnauti miesto žmonėms ir skelbti išganančią Kristaus Evangeliją. Bažnyčia pradėjo augti. Padedant užsienio krikščioniams buvo organizuojami evangelizaciniai renginiai. 1991 vandenyje buvo pakrikštyta 50 krikščionių.

1993 metais Bažnyčią atgaivino daug jaunų žmonių, aktyviai įsijungusių į bendruomenės veiklą. Buvo sudaryta Bažnyčios vyresniųjų taryba, pakeistas senasis Bažnyčios pavadinimas iš Evangelikų krikščionių Bažnyčios į Gyvojo Dievo krikščionių Bažnyčią. Pradėtos jaunimo pamaldos ir vaikų sekmadienio mokyklą, kurioje susirinkimus lankančių tėvų vaikai galėjo mokytis giedoti, piešti, žaisti ir pažinti Dievo žodį – Bibliją. Krikščionių susirinkimus imta rengti ir užmiestyje – Pumpėnų gyvenvietėje. Balandžio 11-13 d. miesto sporto rūmuose dalyvauti Bilio Gremo asociacijos evangelizaciniuose renginiuose, kur Kristų įtikėjo apie 700 Panevėžio miesto žmonių. Bažnyčia išaugo iki 200 narių.

Balandžio mėn. pamaldos vykdavo Versmės kino teatro salėje. Juos lankydavo apie 400 žmonių. Rudenį gauta didžiulė maisto labdara ir Švedijos sekmininkų Bažnyčių, išdalyta įvairiausioms organizacijoms, besirūpinančioms socialiai remtinais žmonėmis, ir pavieniams stokojantiesiems. Per šią akciją nemažai žmonių įtikėjo Kristų.

1993 m. gruodžio 27 d. miesto Savivaldybėje įregistruoti Bažnyčios pavadinimas ir įstatai.

1994 m. balandžio 10 d. bendruomenės jaunimo vadovas Ramūnas Kairys buvo pašvęstas pastoriumi; jis tapo antruoju Bažnyčios pastoriumi. Vytautas Imbrasas ir Julius Šlekys buvo palaiminti diakono tarnystei. Liepos mėn. po evangelizacijos su krikščionių grupe iš Anglijos buvo pradėti krikščionių susirinkimai Subačiuje. Rugpjūčio 23-28 d. kartu su misionieriais iš JAV Ričardu ir Diana Langais buvo suorganizuotos evangelizacinės pamaldos 500 vietų palapinėje. Renginyje įtikėjo Kristų apie 150 panevėžiečių.

1995 m. kovo 31 – balandžio 2 d. bendruomenė miesto kino teatre Garsas su kitomis miesto protestantiškomis Bažnyčiomis dalydavo evangelizaciniuose Bilio Gremo asociacijos renginiuose Prabudimas-95. Tuomet įtikėjo apie 100 žmonių. Liepos 25-30 d. kartu su Dievo asamblėjos tarnautojais iš JAV vėl suorganizuoti evangelizaciniai renginiai 500 vietų palapinėje. Padėjo misionieriai Ričardas ir Diana Langai, pastorius Kenas Drogonas (Draughon), vaikų evangelistas Maikas Draiveris (Mike Driver). Per šiuos renginius įtikėjo apie 200 žmonių.

1996 m. birželį sekmininkų Bažnyčios iš Mariestado (Švedija) padedama Bažnyčia pradėjo pamaldas Pakruojyje. Tais pačiais metais į Pakruojį išsiųsta Ligita Jurevičiūtė (po santuokos su Vytautu Vaitkevičiumi priėmusi vyro pavardę), ir ten buvo įkurta Bažnyčia. Dabar ją lanko 10 narių.

Birželį Bažnyčios jaunimas suorganizavo Sekmininkų Sąjungis jaunimo stovyklą Biržuose.Joje dalyvavo apie 200 paauglių iš įvairių Lietuvos vietų. Rugsėjį pradėta Bažnyčios maldos namų statyba. Spalio mėn. vyresnysis pastorius Povilas Volkovas su šeima išvyko gyventi į JAV. Bažnyčios pagrindiniu pastoriumi tapo Ramūnas Kairys.

1997 metais Bažnyčią aplankė daug svečių iš įvairių Pasaulio šalių. Buvo pravesti keli seminarai. Vasarą kartu su jaunimo grupe iš Anglijos Meksboro (Mexborough) miesto buvo skelbiama Evangelija Panevėžio miesto ir apskrityje: Anykščiuose, Pumpėnuose, Biržuose, Subačiuje, Paliūniškyje. Lapkričio mėn. pradėtas darbas Panevėžio moterų kalėjime. Kartą per mėnesį kalėjimą lanko šlovinimo grupės jaunimo evangelizacinė grupė. 1999 m. gruodį kalėjimo vadovybė leido naudotis vietine radijo stotimi.

Palaikomi glaudūs ryšiai su Panevėžio laikinaisiais vaikų globos namais – vaikai dažnai kviečiami į bendruomenės šventes, teikiama materialinė parama.

1998 m. rugpjūčio mėn. kartu su kitų miestų sekmininkų Bažnyčiomis suorganizuota Šventė visiems. Šiame renginyje dalyvavo dainininkas Gintautas Tautkus. Renginio metu įtikėjo apie 50 žmonių.

1999 m. sausios mėn. pirmą kartą Panevėžio miesto istorijoje skirtingų tikybų Bažnyčios susirinkimo į bendras ekumenines pamaldas. Jos vyko Marijonų Bažnyčios pastate – pirmą kartą kartu meldėsi katalikai, liuteronai, reformatai, sekmininkai ir neprisijungusių krikščionių Bažnyčios atstovai. Tais pačiais metais pradėta tarnystė Nakvynės namuose, su kurių gyventojais dalijamasi maistu ir bendraujama įvairiomis temomis. Po šių susitikimų keletas Nakvynės namų gyventojų pradėjo lankyti Bažnyčią, ir jų gyvenimas pradėjo keistis. Nakvynės namų gyventojai kviečiami į Bažnyčios organizuojamus renginius.

Gegužės men. kartu su jaunimu iš JAV buvo suorganizuotas Vilties knygos pristatymas keliose miesto vidurinėse mokyklose. Vasarą kartu su tarptautinės organizacijos Shake the Nations jaunimo grupė buvo skelbiama Evangelija įvairiose Lietuvos vietose: krikščionių stovykloje Berčiūnuose, jaunimo stovykloje Trimitas Panevėžio rajone, Biržuose ir Panevėžyje.

1999 m. vasarą – po 2 metų pertraukos – buvo atgaivinta Maldos namų statyba, kurioje pagelbėjo 25 žmonių grupė iš JAV Ohajo valstijos Voreno (Warren) miesto Dievo asamblėjos Bažnyčios. Per dvi savaites buvo pastatytas pirmasis pastato aukštas.

Rugpjūčio mėn. buvo atvykusi įvairaus amžiaus krikščionių krepšininkų komanda iš JAV, kuri miesto sporto mokykloje treniravosi su jaunais krepšininkais ir sužaidė draugiškas rungtynes su Panevėžio – stipriausia miesto komanda. Amerikiečiai krepšininkai pasakojo savo gyvenimo su Dievu istorijas.

2000 metais Bažnyčia su jaunimo grupe iš JAV Teksaso valstijos platino Vilties knygą Panevėžio rajone. Buvo aplankytas Ramygalos miestelis (2001 m. ta pati grupė atvyko dar kartą ir pratęsė pradėtą darbą: lankėsi Ramygaloje, Pavesmenyse ir Usėnuose).

2000 m. vasarą 30 žmonių iš Voreno vėl atvyko padėti statyti Bažnyčios pastatą. Per dvi savaites buvo pastatytas antrasis aukštas ir pradėta dengti stogą.

2001 m. amerikiečio evangelisto Bilio Gremo sūnaus vadovaujama organizacija Samariečio krepšys į Lietuvą atsiuntė 28 000 dovanėlių 3-15 metų vaikams. Kartu su kitomis protestantiškomis bendruomenėmis Bažnyčia dalijo dovanėles Panevėžio miesto ir Naujamiesčio miestelio vaikams.

Vasarą Bažnyčia suorganizavimo Lietuvos jaunimo sąskrydį Ignalinos rajone, į kurį buvo susirinkęs jaunimas iš įvairių Lietuvos Bažnyčių.

Šiuo metų Bažnyčioje yra per 70 suaugusių narių. Bažnyčia suskirstyta į grupes pagal amžių ir socialinę padėtį. Kiekviena grupė turi vyresniuosius, kurie prižiūri ir rūpinasi savo grupės nariais. Bažnyčioje vykta susirinkimai vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Kiekvienais metais Bažnyčioje lankosi didelę patirtį turintys Dievo tarnai ir jaunimo grupės iš kitų Pasaulio šalių. Jie padeda skelbti Kristaus Evangeliją skirtingo amžiaus žmonėms. Veikia krikščioniškos literatūros biblioteka ir knygynas. Taip pat tikintieji grupelėmis renkasi savo namuose, kur meldžiasi ir padrąsina vienas kitą nepailsti einant tikėjimo keliu.

Mes tikime:

 • į Vienintelį Tikrąjį Dievą, kuris apsireiškė žmonėms, kaip esantis Trijuose Asmenyse: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji Dvasia. Įst 6,4; Mt 28,19; 1 Jn 5,7;
 • į Dievą, Kūrėją viso kas matoma ir nematoma. Pr 1,1; Kol 1,16;
 • kad 66 knygų kanono Biblija yra Šventi Dievo įkvėpti, vieninteliai neklaidingi Raštai. 2 Pt 1,21; 2 Tim 3,15-17;
 • į Jėzaus Kristaus nekaltą prasidėjimą, nenuodėmingą gyvenimą, stebuklus, kuriuos Jis padarė, Jo atperkamąją mirtį, prisikėlimą kūne, įžengimą į Dangų, užtarimą Tėvo akivaizdoje, Jo antrąjį atėjimą, kaip palaimintą viltį visų tų, kurie įtikėjo Jėzų Kristų. Iz 7,14; Mt 1,23; Jn 20,30; Žyd 7,25-26; 1 Kor 15,3-4; Apd 1,9-11; Žyd 9,24; 1 Tes 4,13-18; Apd 1,11;
 • kad žmogus yra sukurtas Dievo; vėliau nusidėjo per nepaklusnumą Jam. Pr 1,26-31; Pr 3,1-7; Rom 5,12-21;
 • kad išgelbėjimas žmogui suteikiamas dovanai, tikėjimu į Jėzų Kristų, kuris atpirko mus iš nuodėmių. Ef 2,8; Tit 3,5; 1 Kor 15,3-4; Gal 2,16;
 • kad žmogaus atgimimas iš aukšto vyksta per Dievo Žodžio priėmimą ir tikėjimą į Jėzų Kristų, veikiant Šventajai Dvasiai.Jn 3,5-6; 1 Jn 5,10-13; Jok 1,18;
 • į Vienintelę Visuotinę Kristaus Bažnyčią, kurią Jis sukūrė iš kiekvienos padermės ir kalbos, žmonių bendruomenės ir tautos. Mt 16,18; Ef 3,4-6; Apr 5,9.10;
 • kad krikštas atliekamas pilnu panardinimu į vandenį vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mt 3,16-17; Mt 28,19;
 • krikštą į Šventąją Dvasią su kitų kalbų ženklu. Apd 2,2-4; Apd 10,44-46; Apd 11,14-16; Apd 19,6;
 • į Šventosios Dvasios dovanų veikimą, jo Bažnyčioje kaip neatšaukiamą Dievo nuostatą. 1 Kor 12,4-11; Ef 4,7-16;
 • kad visiems, kurie įtikėjo, Dievas liepia elgtis šventai ir gyventi Dievui tinkamą gyvenimą. 1 Pt 1,14-16; Žyd 12,14; 1 Tes 4,1-7;
 • į dieviškąjį ligonių išgydymą, pagal jų tikėjimą ir Dievo valią. Mt 8,13; Jok 5,13-16;
 • kad duonos laužymas ir gėrimas iš taurės yra Jėzaus Kristaus įsakymas, atliekamas Jo Bažnyčioje, kaip Jo kančios ir mirties prisiminimas iki Jo antrojo atėjimo. Mt 26,26-29; 1 Kor 11,23-32;
 • į visų, įtikėjusių į Kristų mirusiųjų, prisikėlimą kūne ir gyvųjų kūno perkeitimą, Jo antrojo atėjimo metu. Jn 5,28; 1 Kor 15,22-24; 1 Tes 4,14-18;
 • į Kristaus antrąjį atėjimą, Jo Tūkstančio Metų karalystę šioje žemėje po didžiojo sielvarto, kai šėtonas bus sukaustytas tūkstančiui metų. Apr 20,1-6; Iz 11,6-9;
 • į prisikėlimą visų, neatgailavusių dėl savo nuodėmių, kurie atmetė Dievo meilę, ir jų amžiną bausmę. Jn 5,29; 2 Tes 1,9; Apr 20,10-15;
 • kad Dievas sukurs naują žemę ir naują dangų, šventųjų amžiną bendravimą su Dievu. Apr 21,1-7.